alg. voorwaarden

Algemene (verkoop- en leverings) voorwaarden
Tracktune Performance

 

Artikel 1. Algemeen

1.1
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en/of
overeenkomsten van Tracktune Performance (hierna: gebruiker) aan/met een
rechtspersoon dan wel een natuurlijkpersoon (hierna: wederpartij).

Van
deze algemene voorwaarden kan afgeweken worden indien partijen dat vooraf
uitdrukkelijk schriftelijke zijn overeengekomen.

1.2
Indien één of meer bedingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel
of gedeeltelijk nietig dan wel vernietigd dan wel buiten toepassing verklaard
worden blijven de overige voorwaarden van toepassing. Partijen verbinden zich
nu voor alsdan om de vernietigde dan wel nietige bepalingen te vervangen met
nieuwe bepalingen van vergelijkbare strekking.

1.3
Gebruiker behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden tussentijds
te wijzigen.

 

Artikel 2. Aanbiedingen en offertes

2.1
De gebruiker kan niet aan een aanbieding, offerte en/of overeenkomst gehouden
worden indien de wederpartij kan, dan wel moest begrijpen dat het geheel dan
wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing dan wel verschrijving
bevat.

2.2
Een aanbieding, offerte en/of overeenkomst vervalt op het moment dat een
product niet meer leverbaar/beschikbaar is en/of van gebruiker redelijkerwijs
niet verwacht kan worden om de aanbieding, offerte en/of overeenkomst na te
komen.

 

Artikel 3. Zekerheden

3.1
De wederpartij is voor of na het sluiten van de overeenkomst gehouden om op het
eerste verzoek van de gebruiker voldoende zekerheden te verschaffen. Gebruiker
kan een termijn stellen waarbinnen zekerheid dan wel zekerheden verschaft
dienen te worden.

3.2
Indien de wederpartij weigert dan wel niet in staat is om binnen de gestelde
termijn zekerheid te verschaffen kan de gebruiker ervoor kiezen om: de
overeenkomst te beëindigen en/of de uitgebrachte aanbieding(en) en/of offerte(s)
ongeldig te verklaren en/of de overeenkomst gedeeltelijk na te komen.

 

Artikel 4. Nakoming overeenkomst

Gebruiker
is gerechtigd de overeenkomst aan te passen en zaken te leveren die afwijken
van de overeenkomst zolang de kern van de prestatie en eindresultaat
gelijkwaardig blijven. Deze wijzigingen kunnen niet aangemerkt worden als tekortkomingen
in de nakoming van de overeenkomst en de wederpartij kan daar geen rechten aan
ontlenen.

 

Artikel 5. Ontbinding/Opschorting

5.1
Gebruiker kan de overeenkomst ontbinden dan wel nakoming daarvan opschorten
indien blijkt dat de wederpartij geen juiste dan wel volledige informatie heeft
verschaft en de overeenkomst onder de juiste voorstelling van zaken niet, dan
wel niet op dezelfde wijze en/of dezelfde vorm tot stand zou zijn gekomen.

5.2
Gebruiker is gerechtigd  de overeenkomst
te ontbinden bij faillissement, surseance van betaling, schuldsanering,
liquidatie van de wederpartij dan wel een andere maatregel waardoor de
wederpartij niet over haar vermogen kan beschikken dan wel rechtshandelingen
kan verrichten.

 

Artikel 6. Termijnen

6.1
De overeengekomen termijnen zijn geen fatale termijnen.

6.2
Gezien het voorgaande heeft de wederpartij geen recht op schadevergoeding
indien de overeengekomen termijnen overschreden worden tenzij dat uitdrukkelijk
vooraf door gebruiker en de wederpartij is overeengekomen dal wel de vertraging
het gevolg is van grove schuld van gebruiker.

 

Artikel 7. Gebreken

7.1
De wederpartij is gehouden om binnen twee weken na leveren/installeren (niet
beperkt en afhankelijk van de kern van de overeenkomst) het gebrek met een zo
specifiek mogelijke omschrijving per aangetekend schrijven te melden aan
gebruiker.

7.2
Enkel de gebruiker dan wel een derde partij met uitdrukkelijke toestemming van
de gebruiker is toegestaan om het gebrek/ de klacht in behandeling te nemen en
de nodige acties te ondernemen.

7.3
De wederpartij dient al het nodige in het werk te stellen en mee te werken aan
het opsporen van een eventueel gebrek. Zij stelt gebruiker in gelegenheid om de
nodige werkzaamheden uit te voeren zodat het gebrek opgespoord en verholpen kan
worden op de door gebruiker gekozen manier/werkwijze.

7.4
Indien gebruiker vaststelt dat het gebrek/de klacht niet gegrond is dan wel
niet veroorzaakt is door doen of nalaten van gebruiker is de wederpartij gehouden
om op het eerste verzoek van gebruiker alle schade van gebruiker te vergoeden
binnen een redelijke en door gebruiker opgegeven termijn.

 

Artikel 8. Aansprakelijkheid

8.1
Onverminderd de beperkingen van aansprakelijkheid van gebruiker in de overige
bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan wel bepalingen opgenomen in een
overeenkomst, is de aansprakelijkheid van gebruiker beperkt tot vergoeding van directe
schade met als maximum de verzekerde waarde dan wel factuurbedrag (dat
betrekking heeft op een service/product).

8.2
De wederpartij vrijwaart de gebruiker voor aanspraken van derden.

 

Artikel 9. Toepasselijk recht en geschillen

9.1
Op alle geschillen tussen partijen voortvloeiende uit deze overeenkomst is
Nederlands recht van toepassing.

9.2
Alle geschillen tussen partijen worden beslecht door de Rechtbank te
Middelburg.

 
Realisatie: TiDi Graphics